Kontakt

ul. K. Kardasia "Orkana" 3 lok. 37
02-484 Warszawa

Tel.: +48 22 490 96 56
Fax.: +48 22 349 27 14

e-mail:
biuro@verbis.pl

VDBO - Verbis Dean's Back Office

Jest to aplikacja umożliwiająca sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym Uczelni. Swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie obecnie znane zagadnienia bezpośrednio związane z organizacją i realizacją procesu kształcenia akademickiego. Najważniejsze z nich to:

 • Zarządzanie modelami/tokami studiów:
  • Obsługa wielu różnych modeli/toków studiów (studia licencjackie, magisterskie, uzupełniające, itp.) w ramach jednej oferty dydaktycznej
  • Obsługa wielu planów wzorcowych dla każdego modelu studiów
  • Obsługa wielu rygorów rejestracji dla każdego modelu studiów
 • Zarządzanie ofertą dydaktyczną:
  • Strukturalizacja przedmiotów z wyraźnym delegowaniem odpowiedzialności (w tym dobrze określona rola, uprawnienia i obowiązki kierownika przedmiotu)
  • Katalogi przedmiotów
  • Plany zajęć (dostępne równie on-line dla studentów i wykładowców)
  • Listy zajęciowe przedmiotów (dostępne równie on-line dla wykładowców)
  • Listy deklaracji na przedmiotu (dostępne równie on-line dla wykładowców, niezwykle istotne w elastycznym systemie studiów)
  • Automatyzacja obliczania obciążeń dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (zakładów, instytutów itp.)
 • Zarządzanie procesem wystawiania i wprowadzania ocen:
  • Automatyczna generacja protokołów zaliczeń i kart egzaminacyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu rejestracji studenta
  • Zoptymalizowany proces wprowadzania ocen do systemu z weryfikacją wprowadzanych danych (istotne zmniejszenie ilości pracy oraz liczbę błędów powstających przy wprowadzaniu ocen)
  • Wsparcie dla egzekwowania terminowego zwrotu protokołów zaliczeń przez wykładowców (bieżąca informacja dla pracowników dziekanatu o zwróconych protokołach)
  • Podgląd on-line dla wykładowców i studentów wstawionych do sytemu ocen (bieżąca weryfikacja ocen przez studentów)
 • Zarządzanie uprawnieniami:
  • Indywidualizacja zestawu uprawnień nadawanych każdemu pracownikowi Dziekanatu w zależności od pełnionej roli
 • Zarządzanie danymi studenta. Wszystkie informacje i operacje na danych jednego studenta zgrupowane są w jednym panelu. Jego funkcjonalność obejmuje:
  • Podgląd ocen studenta
  • Edycję i podgląd statusów studenta (rejestracje, skreślenia itp.)
  • Ustalanie zobowiązań finansowych i informację o opłatach (dokonanych, zaległych i bieżących)
  • Transfer przedmiotów zrealizowanych poza uczelnią (w pełni zgodny z Systemem Bolońskim) lub w ramach poprzednich rekrutacji
  • Analizę i prezentację stopnia zaawansowania studiów studenta (realizacja wymagań programowych, planu wzorcowego)
  • Pełną obsługę procesu dyplomowania (w tym automatyczne generowanie wszystkich dokumentów wymaganych podczas tego procesu od Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego do Księgi pamiątkowej)
  • Zaświadczenia - indywidualny system generowania zaświadczeń (Ogólne, WKU, Bank, itp.)
 • Automatyzacja procesów masowych:
  • Automatyczna rejestracja studentów na następny semestr z uwzględnieniem specyficznych dla ich semestru i toku studiów rygorów rejestracji
  • Automatyczne zapisywanie studentów na przedmioty z uwzględnieniem specyficznych dla nich planów wzorcowych lub w przypadku elastycznego systemu studiów, złożonej indywidualnie deklaracji przedmiotów
 • Podsystem generowania zaświadczeń (generowanych indywidualnie i grupowo) z uwzględnieniem wszystkich danych (osobowych i dotyczących postępów studenta), w tym zaświadczenia do:
  • WKU
  • Banku
  • Ogólne
  • O skreśleniu
  • Suplement
  • Lista dyplomów
  • Inne
 • Podsystem raportowania:
  • Predykcja wyników rejestracji z uwzględnieniem rygorów rejestracji (punkty ECTS)
  • Listy studentów spełniających zadane kryteria (np. semestr studiów, specjalność, typ statusu, płeć, itd.)
  • Obciążenia dla zakładów
  • Listy studentów z nieuregulowanymi zobowiązaniami
  • Inne
 • Zarządzanie komunikacją ze studentami:
  • Moduł "Aktualności", z definiowaniem czasu wyświetlania ogłoszenia (w tym ogłoszenia przyszłe)
  • Czasowe udostępnianie określonych modułów aplikacji studenckiej (np. deklaracje przedmiotów udostępnione tylko w określonym okresie czasu na przełomie semestrów)
  • Blokowanie konta studenta uchylającego się od kontaktu z Dziekanatem (np. w sprawie zaległych opłat) z możliwością wpisania informacji o przyczynie blokady (informacja jawna) i komentarza wewnętrznego (informacja niejawna) pomocnego podczas rozmowy ze studentem
 • Obsługa Systemu Bolońskiego:
  • Wszystkie przedmioty w Systemie mają przypisaną odpowiadającą im
   liczbę punktów ECTS
  • System umożliwia realizację transferu przedmiotów realizowanych na innych uczelniach z uwzględnieniem punktów ECTS
  • Rygory automatycznej rejestracji na następny semestr uwzględniają punkty ECTS
 • Obsługa Elastycznego Systemu Studiów:
  • Mechanizm składania, przyjmowania i rozpatrywania Deklaracji Przedmiotów z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych takich jak: uruchomione przedmioty czy bieżący status rejestracji
  • Automatyczne rozpatrywanie Deklaracji Przedmiotów
  • Automatyczne zapisywanie studentów na deklarowane przedmioty z uwzględnieniem pojemności przedmiotów, obowiązkowości poszczególnych przedmiotów dla każdego studenta z osobna, dostępnych dla studenta katalogów przedmiotów, itp.
  • Analiza i prezentacja stopnia realizacji przez studenta planu wzorcowego z uwzględnieniem zależności pomiędzy etapami studiów